Pravidlá pre lektorov

Pravidlá pre lektorov

 1. Čítanie si treba vopred vždy prečítať. Treba sa s textom oboznámiť, snažiť sa ho pochopiť, hľadať najvhodnejšiu formu prednesu. (Najmä nedeľné čítanie je potrebné si aj premyslieť, premeditovať.)
 2. Treba dbať (najmä v nedeľu) na úpravu svojho zovňajšku (vhodné oblečenie i vhodný účes).
 3. Pred sv. omšou príde lektor do sakristie (včas, nie na poslednú chvíľu). Tu si môže ešte pozrieť text v lekcionári; upraviť sa.
 4. Je vhodné ešte pred začatím omše pomodliť sa súkromne modlitbu lektora.
 5. Počas sv. omše sedí lektor na vhodnom mieste blízko ambony.
 6. Až po skončení modlitby a po spoločnom Amen, vtedy keď si ostatní sadajú, lektor vyjde z lavice a kráča k ambone. (Nie cez modlitbu, aby nepútal na seba pozornosť! Počas usádzania je dosť času na pokojný príchod k ambone.)
 7. Kto číta druhé čítanie, prichádza k ambone počas posledného opakovania responzória.
 8. Lektor kráča k ambone pomaly, dôstojne. Pri ambone stojí vzpriamene, s nepodlomenými nohami. Upraví si polohu mikrofónu.
 9. Po príchode k ambone sa upokojí, uvedomí si, čo ide robiť. Môže si v duchu povedať prosbu, napr.: „Pane, pomáhaj mi v tejto službe, aby som ju konal na tvoju slávu.”
 10. Začne čítať, až keď sa všetci usadia a nastane ticho. Druhé čítanie začína čítať hneď po skončení spevu žalmu.
 11. Nikdy sa nečíta nadpis „prvé čítanie” alebo „druhé čítanie”, ani nadpis vytlačený kurzívou !
 12. Lektor číta posvätný text (Božie slovo!) nahlas, zreteľnepomaly. Uvedomuje si, že nečíta pre seba, ale pre tých, ktorí sú zúčastnení na bohoslužbe.
 13. Pri čítaní treba dodržiavať pravidlá slovenskej výslovnosti. Treba sa vyvarovať nárečových prvkov.
 14. Nadpis Čítanie z knihy … a výzvu na konci Počuli sme Božie slovo treba oddeliť od ostatného textu krátkou prestávkou.
 15. Pri záverečnej výzve Počuli sme Božie slovo sa lektor pozrie na tých, pre ktorých čítal.
 16. po odpovedi ľudu lektor odíde späť na svoje miesto.
 17. Ak lektor má svoje miesto blízko ambony (bod 5) a neprechádza popred svätostánok ani popred oltár, nerobí žiadne gestá (pokľaknutie, úklon), kráča priamo k ambone.
 18. Na prípravu je možné využiť relácie Rádia Lumen aj z archívu: http://www.lumen.sk/relacie/modlitba/chodte-a-hlasajte.html