PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA

 

Otázky a odpovede

 

 

1. Kto je Pán Boh?

         Pán Boh je náš nebeský Otec.

 

2. Odkiaľ vieme, že je Boh?

         a) rozum nám hovorí, že je Boh, lebo svet musel niekto stvoriť.

         b) boh k nám prehovoril vo Svätom Písme.

 

3. Odkedy je Boh?

         Boh vždy bol, je a bude, lebo je večný.

 

4. Čo vie Pán Boh?

         Pán Boh vie všetko, aj to čo myslím: Boh je vševediaci.

 

5. Prečo nevidíme Pána Boha?

         Pána Boha nevidíme preto, lebo je čistý duch, nemá telo.

 

6. Čo robíme, keď sa modlíme?

         Keď sa modlíme, myslíme na Pána Boha, s ním sa rozprávame.

 

7. Je viac ako jeden Boh?

         Boh je len jeden.

 

8. V koľkých osobách je Boh?

         Boh je v troch božských osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.

 

9. Ako voláme tri božské Osoby?

         Tri božské Osoby voláme Najsvätejšia Trojica.

 

10. Kto sú anjeli?

         Anjeli sú neviditeľné duchovné stvorenia nebeského Otca.

 

11. Kto sú ľudia?

         Ľudia sú stvorenia Pána Boha, majú telo a dušu.

 

12. Aká je ľudská duša?

         Ľudská duša je neviditeľná a nesmrteľná.

 

13. Ako stratili prví ľudia blaženosť?

         Prví ľudia stratili blaženosť tak, že neposlúchli príkaz nebeského Otca a spáchali hriech.

 

14. Ako voláme hriech prvých ľudí?

         Hriech prvých ľudí voláme hriech dedičný.

 

15. Kedy sa spácha hriech?

         Hriech sa spácha vtedy, keď vedome a dobrovoľne prestúpime niektoré Božie

         prikázanie.

 

16. Akým spôsobom sa pácha hriech?

         Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.

 

17. Prečo voláme hriech prvých ľudí dedičným hriechom?

         Preto, lebo s týmto hriechom a jeho následkami sa narodí každý človek.

 

18. Aké sú následky dedičného hriechu?

         Následky dedičného hriechu sú:

1.      Stratili sme lásku a priateľstvo nebeského Otca.

2.      Rozum sa nám zatemnil, vôľa sa naklonila ku hriechu.

3.      Musíme veľa trpieť a nakoniec zomrieť.

 

19. Sú všetky hriechy rovnaké?

         Všetky hriechy nie sú rovnaké.

         Sú veľké, čiže smrteľné a malé, čiže všedné.

 

20. Kedy spácha človek veľký hriech?

         Vtedy, keď vo veľkej veci prekročíme vedome a dobrovoľne niektoré prikázanie Božie.

 

21. Kedy spácha človek malý hriech?

         Vtedy, keď v malej veci vedome a dobrovoľne prekročíme nejaké prikázanie Božie.

 

22. Čo sa stane s dobrými a čo so zlými?

         Dobrých Pán Boh odmení, zlých potresce.

 

23. Kde sa uskutoční odmena a trest?

         Odmena a trest sa uskutoční už aj tu na zemi, ale konečná odmena a trest príde po smrti.

 

24. Čo sa stane s kajúcim hriešnikom?

         Pán boh kajúcemu hriešnikovi odpustí, lebo každého nekonečne miluje.

 

25. Kedy veríme v Boha?

         V Boha veríme vtedy, keď berieme vážne Božie slovo a podľa neho aj žijeme.

 

26. čo by sa stalo s ľuďmi, keby sa Pán Boh nebol nad nimi zmiloval?

         Nikdy by sa nikto nedostal do večnej blaženosti.

 

27. Ako sa Pán boh zmiloval nad ľuďmi?

         Tak, že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa.

 

28. Kto je prisľúbený a poslaný Mesiáš?

         Prisľúbený a poslaný Vykupiteľ je Ježiš Kristus.

 

29. Koho si vyvolil Nebeský Otec za Matku Vykupiteľa?

         Nebeský Otec si za Matku Vykupiteľa vyvolil Pannu Máriu.

 

30. Kto je Ježiš Kristus?

         Ježiš Kristus je Syn Boží, ktorý sa stal pre nás človekom.

 

31. Kto je Panna Mária?     

         Panna Mária je Matka Pána Ježiša.

 

32. Kto je svätý Jozef?                    

         Svätý Jozef je ochranca a vychovávateľ Pána Ježiša, ženích Panny Márie.

 

33. Kedy slávime narodenie Pána Ježiša?

         Narodenie Pána Ježiša slávime 25. decembra, na Vianoce.

 

34. Kde sa narodil Pán Ježiš?

         Pán Ježiš sa narodil v Betleheme.

 

 

35. Čo znamená meno Ježiš?

         Meno Ježiš znamená Spasiteľ, alebo Vykupiteľ.

 

36. Čo znamená meno Kristus?

         Meno Kristus znamená Boží Pomazaný.

 

37. Koho máte vidieť v Pánovi Ježišovi?

         V Pánovi Ježišovi máme vidieť skutočného Boha a skutočného človeka.

 

38. Prečo sa stal Syn Boží človekom?

         Syn Boží sa stal človekom preto, aby nás slovom i príkladom učil a aby nás vykúpil.

 

39. Kto je skutočným otcom Pána Ježiša?

         Skutočným Otcom Pána Ježiša je Nebeský Otec.

 

40. Kde rástol Pán Ježiš?

         Pán Ježiš rástol v Nazarete.

 

41. V čom nám bol podobný Pán Ježiš?

         Vo všetkom okrem hriechu.

 

42. Čomu nás učí nazaretský život Pána Ježiša?

         Učí nás poslušnosti, modlitbe a statočnej práci.

 

43. Koľko rokov mal Pán Ježiš, keď začal vyučovať?

         Mal asi 30 rokov.

 

44. Za kým išiel Pán Ježiš skôr, ako začal vyučovať?

         Išiel za Jánom Krstiteľom, aby prijal krst pokánia.

 

45. Čo učil Pán Ježiš?

         Pán Ježiš učil všetko, čo máme veriť a robiť, aby sme dosiahli pozemskú i večnú

         blaženosť.

 

46. Kto spísal život a učenie Pána Ježiša?

         Spísali ho 4 evanjelisti: Matúš, Marek, Lukáš a Ján, v knihách, ktoré voláme Evanjelia.

 

47. Ako znie hlavné prikázanie?

         Miluj Boha nadovšetko. Miluj blížneho svojho ako seba samého.

 

48. Kedy milujeme Pána Boha nadovšetko?

         Vtedy, keď ho máme radšej ako všetko na svete a keď vždy plníme jeho vôľu.

 

49. Kedy milujeme svojho blížneho ako seba samého?

         Vtedy, keď úprimne chceme jeho dobro a v nešťastí mu pomáhame.

 

50. Prečo robil Pán Ježiš tieto zázraky?

         Aby dokázal svoju lásku k ľuďom, aby ukázal svoju Božskú moc, a aby posilnil vieru.

 

51. Čo sa stane po smrti s človekom?

         Po smrti nás Boh bude súdiť a toto bude osobný súd.

 

52. Kam sa dostane človek po smrti?

         Po smrti sa človek dostane do neba, alebo do pekla, alebo do očistca.

 

 

 

53. Čo urobil Pán Ježiš pri poslednej večeri?

         Pán Ježiš obetoval pri Poslednej večeri prvú sv. omšu.

         Premenil chlieb a víno na svoje Telo a Krv.

 

54. Čo sa stalo na slová Pána Ježiša:     Toto je moje telo – Toto je moja krv?

         Na tieto slová Pána Ježiša sa chlieb a víno premenilo na jeho Telo a Krv.                      

 

55. Prečo povedal Pán Ježiš slová:         Toto robte na moju pamiatku?

         Preto, aby aj apoštoli robili, čo on  - premieňali chlieb a víno na jeho telo a krv.

 

56. Kto teraz premieňa chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša?

         Teraz ho premieňajú nástupcovia apoštolov: biskupi a kňazi, keď obetujú sv. omšu.

 

57. Ako trpel za nás Pán Ježiš?

         1. Potil sa krvou

         2. Bol bičovaný

         3. Bol tŕním korunovaný

         4. Niesol ťažký kríž

         5. Bol ukrižovaný

 

58. Za čo trpel a zomrel Pán Ježiš?

         Pán Ježiš trpel a zomrel za všetky hriechy celého ľudstva.

 

59. Kedy zomrel Pán Ježiš?

         Pán Ježiš zomrel na Veľký piatok – (veľká noc).

 

60. Čo sa stalo na tretí deň po jeho smrti?

         Na tretí deň Pán Ježiš vstal z mŕtvych.

 

61. Kedy vstal Pán Ježiš z mŕtvych?

         Pán Ježiš vstal z mŕtvych na veľkonočnú nedeľu.

 

62. Prečo trpel a vstal z mŕtvych Pán Ježiš?

         Aby nás vykúpil a spasil.

 

63. Odkiaľ vieme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych?

         Vieme to od apoštolov, ktorí ho videli, dotýkali sa ho, rozprávali a jedli s ním  a toto

         dosvedčili aj mučeníckou smrťou.

 

64. Čo pre nás znamená smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša?

         Znamená to pre nás to, že Nebeský Otec nás nekonečne miluje a po smrti nás tiež

         vzkriesi k večnému životu.

 

65. Čo slávime na 40. deň po Ježišovom zmŕtvychvstaní?

         Slávime to, že Pán Ježiš vstúpil na nebesia.

 

66. Kedy sa vráti Pán Ježiš?

         Vráti sa na konci sveta, aby súdil všetkých ľudí.

 

67. Ako sa menuje súd na konci sveta?

         Menuje sa posledný, alebo všeobecný, alebo súd sveta.

 

68. Čo sa stane na konci sveta?

         Na konci sveta Pán Ježiš:

1.      Vzkriesi mŕtvych

2.      Zjaví sa vo svojej sláve a bude súdiť všetkých ľudí.

3.      Dobrých odmení večnou blaženosťou a zlí sa dostanú do večného zatratenia.

 

69. Kto je Duch Svätý?

         Je to tretia Božská osoba, pravý Boh v jednote s Otcom a Synom.

 

70. Prečo zoslal Pán Ježiš Ducha Svätého?           

         Aby:

1.      posilnil apoštolov a urobil ich smelými hlásateľmi evanjelia

2.      aby nás viedol a posväcoval v kresťanskom živote.

 

71. Kedy máme zvlášť prosiť Ducha Svätého o pomoc?

         Máme ho prosiť o pomoc pred každým vážnym rozhodnutím.

 

72. Ako sa pripravíme na večné stretnutie s Pánom Ježišom?

         Tak, že: -  veríme, čo Boh zjavil,

-         robíme, čo Boh prikázal,

-         získame a zachováme si milosť Božiu.

 

73. Kde sú napísané pravdy nášho náboženstva?

         V knihách sv. písma.

 

74. Ako sa delia knihy Písma svätého?

         Na knihy Starého a Nového zákona.

 

75. Ktoré sú knihy Nového zákona?

         Sú to štyri knihy Evanjelia, Skutky apoštolov, Listy apoštolov a Zjavenie sv. Jána

         apoštola.

 

76. Kde nájdeme najdôležitejšie články učenia apoštolov?

         V apoštolskom vyznaní viery, ktoré znie takto:

         Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme i v Ježiša Krista jeho

         jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,

         trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný umrel a bol pochovaný. Zostúpil

         k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca

         všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých a mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú

         Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela

         a v život večný.

                                                                                                                                    Amen.

 

77. Ako znie 6 hlavných právd?

         1. Boh je len jeden.

         2. V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

         3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.

         4. Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.

         5. Duša človeka je nesmrteľná.

         6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

 

78. Čím nás riadi Pán Boh, aby sme správne žili?

         Prikázaniami a hlasom svedomia.

        

79. Na čo je svedomie?

         Na to, aby nás viedlo k dobrému a varovala nás pred zlom.

 

 

 

 

 

 

80. Ako znie desatoro Božích prikázaní?

         1. Ja som Pán Boh tvoj! Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

         2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.

         3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.

         4. Cti svojho otca i matku svoju.

         5. Nezabiješ!

         6. Nezosmilníš!

         7. Nepokradneš!

         8. Nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!

         9. Nepožiadaš manželku svojho blížneho!

         10. Nepožiadaš majetok svojho blížneho!

 

81. Ako znie Pätoro cirkevných prikázaní?

         1. Svätiť prikázané sviatky.

         2. V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej sv. omši.

         3. Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu.

         4. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Sviatosť Oltárnu.

         5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

82. Koľko je sviatostí?

         1. Krst.

         2. Birmovanie.

         3. Sviatosť Oltárna.

         4. Sviatosť pokánia.

         5. Pomazanie chorých.

         6. Posvätenie kňazstva.

         7. Manželstvo.

 

83. Čo je krst?

         Krst je sviatosť duchovného znovuzrodenia, ktorá nás robí Božími deťmi a členmi

         Kristovej Cirkvi.

 

84. Kto môže krstiť?

         Oficiálne kňaz, ale v súrnom prípade ktokoľvek – (aj nepokrstený).

 

85. Ako sa krstí?

         Krstí sa tak, že sa leje voda na hlavu dieťaťa a pritom sa hovorí: „(meno) – ja ťa krstím

         v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.

 

86. Aké sú účinky sviatosti krstu?

         1. Robí nás Božími deťmi.

 

87. Kto je pozemským ochrancom pokrsteného?

         Sú to krstní rodičia.

 

88. Kto môže odpustiť hriechy?

         Hriechy môže odpustiť len Pán boh, ale v jeho mene aj tí, ktorí dostali na to právomoc.

 

89. Komu dal Pán Ježiš právomoc odpúšťať hriechy?

         Pán Ježiš dal právomoc odpúšťať hriechy apoštolom.

 

90. Ktorými slovami dal Pán Ježiš apoštolom odpúšťať hriechy?

         Týmito slovami: „Prijmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené,

         komu zadržíte, budú zadržané.“

 

91. Na koho prešla právomoc odpúšťať hriechy od apoštolov?

         Na biskupov a kňazov.

 

92. Čo je sviatosť zmierenia, čiže pokánia?

         Je to sviatosť, v ktorej nás Pán Ježiš zmieruje s Nebeským Otcom, odpúšťa nám hriechy

         a vracia nám stratený Boží život.

 

93. Čo mám robiť, keď chcem prijať sviatosť zmierenia?

         1. Spytujem si svedomie.

         2. Oľutujem svoje hriechy.

         3. Sľúbim, že sa polepším.

         4. Vyznám svoje hriechy kňazovi.

         5. Vykonám zadosťučinenie.

                                                                                                                                   

94. Čo si musím pri spytovaní svedomia zapamätať o ťažkých hriechoch?

         Koľkokrát som ich spáchal.

 

95. Kedy mám nadprirodzenú ľútosť?

         Keď ma bolí a mrzí, že som hriechmi urazil dobrotivého Boha.

        

96. Na čo mám myslieť pri ľútosti?

         Na utrpenie Pána Ježiša, ktoré podstúpil aj za moje hriechy.

        

97. Kedy mám silné predsavzatie?

         Keď sa úprimne rozhodnem, že :

1.      Nikdy viac už nespácham ťažký hriech.

2.      Budem sa chrániť aj ľahkých hriechov.

3.      Budem sa vyhýbať aj príležitostiam ku hriechu.

4.      Spôsobenú škodu nahradím.

 

98. Akými slovami oľutujem svoje hriechy a urobím silné predsavzatie?

         Týmito, alebo podobnými:

         Bože môj, celým srdcom ťa milujem. Ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa

         naozaj polepšiť. Otče, odpusť mi pre Krv Kristovu.

 

99. Čo robím, keď sa spovedám?

         Keď sa spovedám, vyznávam sa spovedníkovi zo svojich hriechov, aby mi on v mene

         Božom dal rozhrešenie.

 

100. Môže spovedník prezradiť hriechy, ktoré počul vo sv. spovedi?

         Spovedník ich nesmie nikomu nikdy prezradiť, lebo ho viaže spovedné tajomstvo.

 

101. Z ktorých hriechov sa musím bezpodmienečne vyspovedať?

         Zo všetkých ťažkých hriechov.

        

102. Čo sa stane s tým, kto úmyselne nepovie vo sv. spovedi niektorý ťažký hriech?

         Ten spácha svätokrádež a jeho spoveď je neplatná.

 

103. Čo má urobiť ten, kto sa spovedal svätokrádežne?

         V nasledujúcej spovedi musí povedať, že sa neplatne spovedal a musí zopakovať celú

         predošlú spoveď.

 

104. Čo má robiť ten, kto sa zabudol vyspovedať z niektorého ťažkého hriechu?

         V nasledujúcej spovedi musí povedať aj ten hriech, ktorý zabudol.

 

105. Prečo mi je vo sv. spovedi uložené zadosťučinenie?

         1. Aby som sa polepšil a napravil svoj život.

         2. Aby sa mi zmenšili zaslúžené tresty za hriechy.

 

106. Čo je Sviatosť Oltárna?

         Sviatosť Oltárna je opravdivé Telo a Krv Pána Ježiša v podobe chleba a vína.

 

107. Ako ustanovil Pán Ježiš Sviatosť Oltárnu?

         Pred svojím umučením pri Poslednej večeri vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho

         a dával svojím učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje Telo,

         ktoré sa obetuje za vás.“

         Podobne po večeri vzal kalich, znovu vzdával vďaky a dal svojím učeníkom, hovoriac:

         „Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej Krvi, ktorá sa vylieva za vás i za

         všetkých na odpustenie hriechov. Je to Krv novej a večnej zmluvy.“ Potom dodal: „Toto

         robte na moju pamiatku.“

 

108. Prečo ustanovil Pán Ježiš Sviatosť Oltárnu?

         Preto, aby:

1.      Vo sv. omši sprítomňoval pre nás nekrvavú obetu kríža.

2.      Vo sv. prijímaní živil našu dušu.

3.      V našich kostoloch býval medzi nami.

 

109. Čo sa deje vo svätú omšu?

         Pán Ježiš v nej sprítomňuje nekrvavým spôsobom obetu kríža.

 

110. Kto obetuje svätú omšu?

         Spočiatku apoštoli a teraz ich nástupcovia biskupi a kňazi.

 

111. Ako sa zúčastňujem na sv. omši?

         1. Vypočujem si učenie Pána Ježiša.

         2. Spoločne sa modlíme a spievame.

         3. Spolu s Pánom Ježišom sa obetujem Nebeskému Otcovi.

         4. Spájam sa s Pánom Ježišom vo sv. prijímaní.

 

112. Čo prijímam vo sv. prijímaní?

         Skutočné Telo a Krv Pána Ježiša v podobe sviatostného chleba a vína.

 

113. Aký je to pokrm, ktorý prijímam vo sv. prijímaní?

         Nie je to obyčajný chlieb, ale nebeský. Je to pravé Telo a Krv Pána Ježiša.

 

114. Vidím Telo Pána Ježiša, keď ho prijímam?

         Telo Pána Ježiša nevidím, lebo je tajomne ukryté v podobe chleba.

 

115. Odkiaľ viem, že Telo Pána Ježiša je prítomné vo Sviatosti Oltárnej?

         Z jeho slov, veď povedal: „Toto je moje Telo“.

 

116. Chce Pán Ježiš, aby sme ho často prijímali?

         Áno, chce, veď povedal: „Vezmite a jedzte...!

 

117. Čo je potrebné na to, aby som hodne prijímal?

         Je potrebné, aby som:

1.      Bol v stave milosti.

2.      Prijímal s čistým úmyslom.

3.      Vykonával prípravné modlitby.

4.      Zachoval sviatostný pôst.

 

118. Kedy som v stave milosti?

         Keď nemám ťažký hriech.

 

119. Aký hriech spácha ten, kto prijíma v stave ťažkého hriechu?

         Spácha ťažký hriech svätokrádeže.

 

120. Môžem pristupovať ku sv. prijímaniu so všedným hriechom?

         Môžem, ale mám ich ľutovať.

 

121. Dokedy môžem pristupovať k sv. prijímaniu?

         Dovtedy, dokiaľ nespácham ťažký hriech.

 

122. Kedy prijímam s čistým úmyslom?

         Keď idem k sv. prijímaniu z lásky k Pánu Ježišovi a nie z ohľadu na ľudí.

 

123. Aké modlitby sa modlím pri sv. prijímaní?

         Pred sv. prijímaním prípravné, po sv. prijímaní ďakovné.

 

124. Ako sa zachováva eucharistický pôst?

         Tak, že hodinu pred sv. prijímaním nič nejem a nepijem.

         (Lieky a vodu môžem)

 

125. Ako dosvedčím svoju vďačnosť voči Pánu Bohu?

         Svoju vďačnosť dosvedčím tak, že Božiu dobrotu a lásku opätujem.

 

126. Kde najviac môžeme prejavovať svoju vďačnosť?

         Svoju vďačnosť môžem prejavovať najmä medzi blížnymi, keď ich tak milujem, ako

         Pán Ježiš miloval nás.

 

127. Ako preukážem svoju vďaku Pánu Ježišovi?

         1. Rád sa budem zúčastňovať na sv. omši.

         2. Často  budem pristupovať k sviatostiam.

         3. Do konca života budem verný jeho učeniu.

 

128. Čo je Cirkev?

         Cirkev je spoločenstvo Božieho ľudu.

 

129. Kto patrí k Božiemu ľudu?

         K Božiemu ľudu patria tí, čo sa krstom stali Božími deťmi, veria v Pána Ježiša a žijú

         podľa jeho učenia.

 

130. Prečo založil Pán Ježiš Cirkev?

         Založil ju preto, aby viedla ľudí k spáse a večnej blaženosti.

 

131. Čo je posvätenie kňazstva?

         Je to sviatosť, ktorou Pán Ježiš dáva kňazskú moc tým ktorí chcú pokračovať v jeho

         kňazskej službe.

 

132. V čom spočíva hlavne kňazská služba?

         1. Hlásať Božie slovo.

         2. Posväcovať ľudí vysluhovaním sviatostí a svätenín.

         3. Viesť veriacich cestou Božích prikázaní k spáse.

 

133. Čo vieme o ustanovení sviatosti birmovania?

         Apoštoli z vôle Pána Ježiša modlitbou a vkladaním rúk zvolávali na pokrstených Ducha

         Svätého.

 

134. Čo je birmovanie?

         Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorou nás Duch Svätý robí svedkami

         Ježiša Krista.

 

 

135. K čomu nás zaväzuje sviatosť birmovania?

         Zaväzuje nás k tomu, aby sme vo svete svedčili o Pánu Ježišovi príkladným životom

         a vernosťou Cirkvi.

 

136. Ako sa pripravíme na prijatie sviatosti birmovania?

         1. Poučíme sa o náboženských pravdách.

         2. Modlitbou si vyprosujeme dary Ducha Svätého.

         3. Zaväzujeme sa, že budeme svedkami Pána Ježiša vo svet.

         4. Vyspovedáme sa a pristúpime k svätému prijímaniu.

 

137. Aké sú účinky sviatosti birmovania?

         1. Prijmeme ňou sedem darov Ducha Svätého.

         2. Urobí nás dospelými členmi sv. Cirkvi.

         3. Vtlačí nám do duše nezmazateľný znak.

         4. Upevní nás v spojení s Kristom.

 

138. Ktoré sú dary Ducha Svätého?

         1. Dar múdrosti

         2. Dar rozumu

         3. Dar rady

         4. Dar sily

         5. Dar umenia                                                                                                     

         6. Dar pobožnosti                                                                                               

         7. Dar bázne božej

 

139. Kto vysluhuje sviatosť birmovania?

         Túto sviatosť vysluhuje biskup, alebo ním splnomocnený kňaz.

 

140. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania?

         Pred birmovaním je obnovenie krstných sľubov.

         Biskup sa pýta: „Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení?“

         Všetci birmovanci naraz odpovedia: „Zriekam.“

         Ďalej biskup hovorí: „Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,

         narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych

         a sedí po pravici Boha?“

         Birmovanci: „Verím.“

         Biskup: „Veríte v Ducha Svätého, Pána a Darcu života, ktorého dnes prijmete, ako

         ho prijali apoštoli na päťdesiaty deň po Veľkej noci?“

         Birmovanci: „Verím.“

         Biskup: „Veríte vo sv. katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie

         hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?“

         Birmovanci: „Verím.“

         Biskup: „Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je

         našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“

         Všetci odpovedajú: „Amen.“

         Biskup potom položí ruku na hlavu birmovanca, pomaže ho na čele krizmou a hovorí:

         „(meno), prijmi znak daru Ducha Svätého. „

         Birmovanec odpovie: „Amen.“

         Biskup dodá: „Pokoj s tebou.“

         Birmovanec odpovie: „I s duchom tvojím.“

 

141. Čo je krizma?

         Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom na Zelený štvrtok.

 

142. Kto môže byť birmovným rodičom?

         Pokrstený kresťan katolík, ktorý bol už birmovaný a žije dobrým kresťanským životom.

 

143. Čo je povinnosťou birmovných rodičov?

         Dávať svojím birmovným deťom dobrý príklad kresťanského života.

 

144. Čo je sviatosť manželstva?

         Je to nerozlučiteľný zväzok muža a ženy, ktorí silou Kristovej milosti žijú vo vzájomnej

         láske a pre dobro svojej rodiny.

 

 

145. Aké sú povinnosti manželov?

         1. Aby sa navzájom ctili a milovali a pomáhali si.

         2. Aby vytrvali vo vernosti až do konca života.

         3. Aby starostlivo vychovávali svoje deti.

 

146. Kto ustanovil sviatosť pomazania chorých?

         Ustanovil ju Pán Ježiš, sv. apoštol Jakub nás poučil o spôsobe jej udeľovania.

 

147. Čo je pomazanie chorých?

         Pomazanie chorých je sviatosť, v ktorej prichádza k chorému Pán Ježiš, aby ho uzdravil

         na duši a posilnil na tele.

 

148. Kto môže prijať sviatosť pomazania chorých?

         Každý kresťan katolík, ktorý je vážne chorý, alebo starý a potrebuje pomoc a pokoj

         Pána Ježiša.

        

149. Je potrebné modliť sa?                                                                                     

         Áno, lebo:

1.      Aj Pán Ježiš sa modlil.

2.      Bez modlitby sa nemôžeme páčiť Pánu Bohu.

3.      Modlitbou si vyprosujeme milosť Božiu.

 

150. Prečo je potrebné modliť sa?

         1. Aby sme oslavovali Pána Boha pre jeho svätosť.

         2. Aby sme mu ďakovali za jeho dobrotu.

         3. Aby sme ho odprosovali za svoje hriechy.

         4. Aby sme ho prosili o pomoc.

 

151. Kedy sa máme modliť?

         Modliť sa máme často, ale najmä ráno, napoludnie, večer, pred jedlom, po jedle, pred

         prácou, po práci a na spoločných bohoslužbách.

 

152. Ako sa môžeme modliť?

         1. Ticho, nahlas, spevom

         2. Súkromne a verejne.

 

153. Čo robí Cirkev sväteniami?

         1. (Žehnanie) – zveruje osoby a veci do Božej ochrany

         2. (Svätenie) – vyhradzuje osoby a veci pre Božiu službu.

 

154. Čo je kostol?

         Je to dom Boží a domov Božieho ľudu.

        

155. Kto sú svätí?

         Sú to ľudia, ktorí hrdinsky nasledovali Pána Ježiša a teraz žijú vo večnej blaženosti.

 

156. Koho si najviac uctievame spomedzi svätých?                                                

         Najviac si uctievame Pannu Máriu.

 

157. Prečo si spomedzi svätých najviac uctievame Pannu Máriu?

         Preto, lebo je Matkou nášho Pána, ale i našou nebeskou Matkou.

 

158. Čo máme vedieť o smrti?

         Máme vedieť to, že smrť nie je pre človeka koncom, ale prechodom zo života

         pozemského do života večného.

 

159. Čo bude po smrti?

         Po smrti sa začne nový život: pre dobrých – život večnej blaženosti, pre zlých – život večného zatratenia.